logo B7 MENUMENU

Pravidla závodu


1. OBECNÁ PRAVIDLA

1a) IMOS BESKYDSKÁ SEDMIČKA (dále jen B7) je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let;

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého startovního čísla s čipem prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže B7, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

g) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodu, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže B7, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

h) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

i) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

j) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k a informací k závodu, případně po závodě. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně.

1c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR)

1d) závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;

1e) závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

1f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1g) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.beskydskasedmicka.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu B7, tj. startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1h) Všichni účastníci závodu B7 2024 jsou prostřednictvím „amatérského členství“ v Česká asociace adventure outdoor extreme sport z. s. (ČAES) pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce „turistika v nenáročném terénu do 3000 m n. m.“, „horský běh“, „náročná turistika v horském terénu do 5000 m n. m.“, které pořadatelé B7 připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu. Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel B7.

Pojištění se vztahuje na všechny závodníky bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Více informací o pojištění si můžete stáhnout zde: Pojistná smlouva s ČAES.pdf

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím „amatérského členství“, pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci „NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES“.

1i) závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

2. ZÁVODNÍ TÝMY – KATEGORIE (viz Propozice bod 7)

3. PRAVIDLA AKREDITACE

Všichni členové závodního týmu musí být osobně přítomni při akreditaci do závodu. Během této akreditace probíhá kontrola „face to face“, každému závodníkovi je na ruku pořadatelem připevněn ID pásek.

NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by jeden z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu.

3a) Závodníci obdrží během akreditace do závodu:

a) Malé startovní číslo, na kterém je nalepen (na zadní části) pěnový čip. Jde o zapůjčené elektronické měřící zařízení, za které bude při akreditaci vybíraná  záloha 100 Kč. Po odevzdání čísla s čipem (na náměstí ve Frenštátě p. Radhoštěm) bude záloha vrácena.

b) větší startovní číslo, které zůstává po závodě účastníkům na památku

3b) malé i velké startovní číslo musí být po celou trasu viditelně umístěno a připevněno – NESMÍ BÝT PŘEHÝBÁNO – hrozí zničení a nefunkčnost měřícího čipu;

4. START ZÁVODU

4a) Start proběhne hromadně ve 21:45 hod.

Časový limit je pro všechny stejný: 29 hodin od startu (tedy do neděle 02:45 hod).

5. PRŮBĚH ZÁVODU, TÝMY NA TRATI

5a) tým/jednotlivec vybíhá z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní body ve stanoveném časovém limitu (bod 4a)! Tým/jednotlivec musí využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;

5b) trasa B7 2024 je shodná pro jednotlivce i dvojice a vede přes hlavní vrcholy Beskyd. Beskydské vrcholy jsou seřazeny takto: Malý Javorový 945 m n. m., Velký Javorový 1 031 m n. m., sedlo Pod Velkým Lipovým 925 m n. m, traverz Travný v cca 1 000 m n. m,  Kykulka 995 m n. m.,  Lysá hora 1 324 m n. m, Smrk 1 276 m n. m, Čertův mlýn 1 205 m n. m, Tanečnice 1 084 m n. m., Radhošť 1 129 m n. m, Velký Javorník 918 m n. m; (vše k mapě a trase)

5c) tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy B7, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;

5d) týmy nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené prostory. Vyhrazeným prostorem pro podporu týmu jsou vždy spodní stanice dle bodu 5e (avšak Pustevny nejsou povoleny pro podporu!);

5e) každý závodník má v průběhu závodu možnost využít občerstvovacích stanic (Řeka, Morávka, Krásná, Malenovice, Ostravice, Čeladná, Pustevny, Ráztoka, Pindula). Na Ostravici a na Pustevnách má každý závodník nárok na polévku. Pokud si tým neodebere polévku na určeném stanovišti, polévka propadá. Nelze např. na Pustevnách nárokovat polévku z Ostravice a opačně. Odběr polévky bude pořadateli zaznamenán na malé startovní číslo.

5f) každý závodník / člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu a viditelně umístěné startovní číslo (startovní čísla nesmí být zakrývána, musí být viditelně umístěna a připevněna a NESMÍ BÝT PŘEHÝBÁNA!, hrozí zničení a nefunkčnost měřícího čipu). Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy znamená diskvalifikaci celého týmu;

5g) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, sáně a jiné dopravní prostředky);

6. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ, MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ A VÝSLEDKY

6a) všechny týmy musí projít na trase B7 všemi kontrolními stanovišti s elektronickým snímacím zařízením, přičemž:

a) Měřící zařízení budou umístěna v údolích a na vrcholech. Měření probíhá v označeném pásu cca 3 m širokém;

b) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu, který je stanoven zápisem časudruhého člena v týmu, který projde danou kontrolou;

c) na Pustevnách je na rozhodnutí závodníků, zda půjdou zkrácenou trasu nebo plnou podle svých aktuálních sil a možností. Ve výsledkové listině jsou pak zařazeni následovně nejprve ti, kteří absolvují plnou trasu a pak ti, kteří využili zkratku. Zkratka je možná pro jednotlivce i dvojice;

6b) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni.

6c) tým, který nestihne projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě.

6d) výsledky budou zveřejněny na webu www.beskydskasedmicka.cz, www.onlinesystem.cz

7. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník v týmu musí mít u sebe:

a) na startu závodu nabitý a funkční telefon (během závodu není možno telefony dobíjet např. na občerstvovacích stanicích) a také nepromokavý obal na telefon

b) náhradní čelovka 1 kus na osobu! (tedy každý závodník musí mít 2 čelovky)

c) vlastní kelímek nebo láhev s širokým hrdlem

d) NRC alufolie, která zabraňuje podchlazení

e) pytlík na odpadky – odpadkové koše budou pouze v údolích

f) mít u sebe průkaz totožnosti (OP, ŘP) a ideálně také kartičku zdravotní pojišťovny

8. DOPORUČENÁ VÝBAVA

Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

a) vazelína a náhradní podkolenky

b) nainstalovaná aplikace Záchranka (http://www.zachrankaapp.cz). Přivoláte si tak stiskem jednoho tlačítka Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu. Odešlete svou polohu a další důležité informace.

c) kvalitní náhradní baterie do čelovek

d) náplasti na puchýře (raději více) a elastické obinadlo

e) finanční hotovost či platební kartu na jídlo a případný taxík

f) powerbanka a nabíjecí kabel

g) podkolenky (ne ponožky) – kvůli ochraně lýtek a nohou před drobnými poraněními od kamenů a větví.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZPĚTNĚ DISKVALIFIKOVAT ZÁVODNÍKA NA ZÁKLADĚ DODANÝCH INFORMACÍ A DŮKAZŮ!

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (Česká asociace adventure outdoor extreme sport z.s.)