27. – 29. 8. 2021
Koňská mast BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MENUMENU
           

Pravidla závodu


1. OBECNÁ PRAVIDLA

PRAVIDLA ZÁVODU PRO ROK 2021 BUDOU VYCHÁZET Z TĚCH Z ROKU 2020, VIZ NÍŽE. PŘESNÉ ZNĚNÍ ZVEŘEJNÍME V PRŮBĚHU JARA, POPŘ. V DOBĚ AŽ BUDE JASNO KOLEM EPIDEMICKÉ SITUACE V ČR A MS KRAJI. 

START ZÁVODU PLÁNUJEME KOMBINOVANĚ: HROMADNÝ START PRO CCA POLOVINU STARTOVNÍHO POLE A INTERVALOVÝ START PRO ZBYTEK. DÍKY ZA TRPĚLIVOST, VĚŘÍME, ŽE CHÁPETE, JAK JE TĚŽKÉ V TÉTO DOBĚ PRAVIDLA S VELKÝM PŘEDSTIHEM JASNĚ VYDEFINOVAT ;)

1a) B7 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let;

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže B7, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže BESKYDSKÁ SEDMIČKA, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

i) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

j) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

k) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k závodu. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně.

1c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL

1d) Závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;

1e) závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

1f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1g) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.beskydskasedmicka.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu B7, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1h) Všichni účastníci závodu BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2020 jsou prostřednictvím “amatérského členství” v ČAES pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce “turistika v nenáročném terénu do 3000 m n. m.”, “horský běh”, “náročná turistika v horském terénu do 5000 m n. m.”, které pořadatelé B7 připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu. Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel B7.

Pojištění se vztahuje na všechny závodníky bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Více informací o pojištění si můžete stáhnout zde: Pojistná smlouva s ČAES.pdf

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím “amatérského členství”, pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci “NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES”

1i) závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

2. ZÁVODNÍ TÝMY – KATEGORIE (viz Propozice bod 7)

3. PRAVIDLA AKREDITACE

Všichni členové závodního týmu musí být osobně přítomni při akreditaci do závodu. Během této akreditace probíhá kontrola “face to face”, závodníkům je na ruku pořadatelem připevněn ID pásek s číslem.

NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by některý z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu.

3a) Závodníci obdrží během akreditace do závodu:

a) ID čip (elektronické měřící zařízení), který bude nedílnou součástí ID pásky – náramku. Každému členu týmu bude u akreditace zapůjčeno čipové zařízení pro elektronické měření

b) startovní číslo (zůstává závodníkům)

3b) závodník zodpovídá za nepoškození ID pásku a ID čipu. V případě poškození či roztržení pásku čipu je toto nutno neprodleně řešit na nejbližší kontrole s pořadatelem, jinak hrozí celému týmu diskvalifikace, ztráta ID čipu znamená diskvalifikaci týmu;

3c) závodníci budou pořadatelem rozdělení do startovacích skupin do časových intervalů. Např. Skupina 1 (start 12:00 až 13:00). V přiděleném časovém rozmezí je závodník povinen zvládnout jak akreditaci, tak i samotný start do závodu. Poslední závodník opustí prostor startu v 22:30 hod.

4. START ZÁVODU

4a) Start bude intervalový, to znamená, že každý jednotlivec i dvojice odstartuje zvlášť v jiném čase v rozmezí od 12:00 do 22:30 dle přidělených startovacích oken. Výsledný čas bude rozdílem mezi časem startu a časem cíle.

4b) Start proběhne aktivací čipu na měřícím zařízení umístěným v areálu Městského stadionu STARS Třinec.

5. PRŮBĚH ZÁVODU, TÝMY NA TRATI

5a) tým/jednotlivec vychází pešky z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní vrcholy ve stanoveném časovém limitu 30 hodin pro dvojice i jednotlivce! Tým/jednotlivec musí využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;

5b) trasa B7 2020 je shodná pro jednotlivce i dvojice a vede přes hlavní vrcholy Beskyd. Beskydské vrcholy jsou seřazeny takto: Malý Javorový 945 m n. m., Velký Javorový 1 031 m n. m., sedlo Pod Velkým Lipovým 925 m n. m, traverz Travný v cca 1 000 m n. m,  Kykulka 995 m n. m.,  Lysá hora 1 324 m n. m, Smrk 1 276 m n. m, Čertův mlýn 1 205 m n. m, Tanečnice 1 084 m n. m., Radhošť 1 129 m n. m, Velký Javorník 918 m n. m; (vše k mapě a trase)

5c) tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy B7, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;

5d) týmy nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené prostory. Vyhrazeným prostorem pro podporu týmu jsou vždy spodní stanice (Pustevny nejsou povoleny pro podporu!). JAKÁKOLIV pomoc týmu nebo jednomu z členů týmu mimo uvedený vyhrazený prostor je trestána diskvalifikací celého týmu. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné závodníkovi poskytnout první pomoc;

5e) každý závodník má v průběhu závodu možnost využít občerstvovacích stanic (Řeka – jen pití!, Morávka, Krásná, Malenovice, Ostravice, Čeladná, Pustevny, Ráztoka, Pindula). Na Ostravici a na Pustevnách má každý závodník nárok na polévku. Pokud si tým neodebere polévku na určeném stanovišti, polévka propadá. Nelze např. na Pustevnách nárokovat polévku z Ostravice a opačně.

5f) každý závodník / člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu a viditelně umístěné startovní číslo. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy znamená diskvalifikaci celého týmu;

5g) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, a jiné dopravní prostředky);

6. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

6a) všechny týmy musí projít na trase B7 všemi kontrolními stanovišti s elektronickým snímacím zařízením, přičemž:

a) jako platné změření čipu závodníka je považováno první zachycení čipu měřícím zařízením (pokud závodník nechá čip změřit opakovaně, do výsledků se započte pouze jeho první změřený údaj). Platné změření je potvrzeno zeleným světlem, které je doplněno o akustický signál-je na závodnících, aby si zrakem (rozsvícení zelené žárovky) a sluchem (pípnutí) kontrolovali sejmutí čipu na měřící kontrole. Při pochybnosti možno proces sejmutí čipu zopakovat;

b) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu, který je stanoven zápisem času posledního člena v týmu, který projde danou kontrolou;

c) na Pustevnách je na rozhodnutí dvojice, zda půjde zkrácenou trasu nebo plnou podle svých aktuálních sil a možností. Ve výsledkové listině jsou pak týmy zařazeny následovně – nejprve týmy, které mají plnou trasu a pak týmy, které využily zkratku. Pro jednotlivce zkratka není možná;

6b) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků-náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni.

6c) tým, který nestihne projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě.

7. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník v týmu musí mít u sebe:

a) na startu závodu nabitý a funkční telefon (během závodu není možno telefony dobíjet např. na občerstvovacích stanicích) a také nepromokavý obal na telefon

b) náhradní čelovka 1 kus na osobu! (tedy každý závodník musí mít 2 čelovky)

c) vlastní kelímek nebo láhev s širokým hrdlem

d) NRC alufolie, která zabraňuje podchlazení

e) pytlík na odpadky – odpadkové koše budou pouze v údolích

f) mít u sebe průkaz totožnosti (OP, ŘP) a ideálně také kartičku zdravotní pojišťovny

g) rouška nebo jiná textilie k překrytí nosu a úst (např. tzv. tunel) Povinné pro průchod startem, měřícími stanovišti, občerstvovacími stanovišti a cílovým prostorem. Doporučujeme s sebou více kusů!

8. DOPORUČENÁ VÝBAVA

Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

a) vazelína a náhradní podkolenky

b) nainstalovaná aplikace Záchranka (http://www.zachrankaapp.cz) Přivoláte si tak stiskem jednoho tlačítka Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu. Odešlete svou polohu a další důležité informace.

c) kvalitní náhradní baterie do čelovek

d) náplasti na puchýře (raději více) a elastické obinadlo

e) finanční hotovost na jídlo a případný taxík

f) powerbanka a nabíjecí kabel

g) podkolenky (ne ponožky) – kvůli ochraně lýtek a nohou před drobnými poraněními od kamenů a větví.

9. OSTATNÍ – PROTESTY

9a) protest proti výsledkům B7 lze podat kdykoliv v průběhu závodu a dále pak v neděli do 12 hod hlavnímu rozhodčímu telefonicky nebo prostřednictvím emailu rozhodci@beskydskasedmicka.cz, ideálně s foto/video dokumentací (v případě porušení pravidel soupeři)

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZPĚTNĚ DISKVALIFIKOVAT ZÁVODNÍKA NA ZÁKLADĚ DODANÝCH INFORMACÍ A DŮKAZŮ!

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (Česká asociace extrémních sportů)