30. 8. – 1. 9. 2019
RENAULT – KILPI BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MENUMENU

Do startu B7 2019 zbývá:

Dny
Hodiny
Minuty
Sekundy

Pravidla závodu


POZOR, tato pravidla jsou z roku 2018, pro letošní rok chystáme drobné úpravy, především pro novou kategorii jednotlivců. Přesné znění zveřejníme v průběhu jara 2019.

 

1. OBECNÁ PRAVIDLA

1a) B7 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let;

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu RENAULT-CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže RENAULT – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže RENAULT – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

i) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

j) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

k) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k závodu. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně.

1c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL

1d) Závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;

1e) závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

1f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1g) Každý závodník má právo na bezplatný nocleh v tělocvičně ZŠ Tyršova ve Frenštátě p. R.;

1h) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.beskydskasedmicka.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu B7, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1i) Všichni účastníci závodu RENAULT – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2018 jsou prostřednictvím “amatérského členství” v ČAES pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce “turistika v nenáročném terénu do 3000 m n. m.”, “horský běh”, “náročná turistika v horském terénu do 5000 m n. m.”, které pořadatelé B7 připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu. Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel B7.

Pojištění se vztahuje na všechny závodníky bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Více informací o pojištění si můžete stáhnout zde: Pojistná smlouva s ČAES.pdf

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím “amatérského členství”, pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci “NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES”

1j) závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

 

2. ZÁVODNÍ TÝMY – KATEGORIE (viz Propozice bod 7)

2a) tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složen dle pohlaví, věku a výkonnosti;

2b) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) základní kategorie LONG nebo SHORT

b) věková kategorie do 35 let, od 35 do 50 let, nad 50 let (týmy se řadí do své věkové kategorie podle nejstaršího člena v týmu s datem narození, a to k datu startu přesně)

c) složení týmu dle pohlaví – MUŽI, ŽENY, MIX

 

3. PRAVIDLA AKREDITACE

Všichni členové závodního týmu musí být osobně přítomni při akreditaci do závodu. Během této akreditace probíhá kontrola “face to face”, závodníkům je na ruku pořadatelem připevněn ID pásek s číslem a probíhá kontrolní sejmutí čipu u smileboxu.

NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by některý z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu.

3a) Závodníci obdrží během akreditace do závodu:

a) ID čip (elektronické měřící zařízení), který bude nedílnou součástí ID pásky – náramku. Každý člen týmu dostane během akreditace do závodu čipové zařízení pro elektronické měření oproti vratné záloze 100,- Kč (tedy dvoučlenné týmy 2 x 100,- Kč za dva čipy, tříčlenné 3 x 100,- Kč za tři čipy);

b) startovní číslo oproti vratné záloze 100,- Kč kus (tedy dvoučlenné týmy 2 x 100,- Kč za dvě čísla, tříčlenné 3 x 100,- Kč za tři čísla);

3b) pro platbu záloh za ID čip a startovní číslo budou přijímány pouze bankovky v  hodnotách 100,- Kč a 200,- Kč. Mince ani bankovky vyšší hodnoty (např. 500, 1000, 2000, 5000) NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!!!!! Doporučujeme připravit si bankovky v hodnotě 200,- Kč na jednu osobu týmu (tedy 100,- Kč záloha za startovní číslo + 100,- Kč za ID čip);

3c) závodník zodpovídá za nepoškození ID pásku a ID čipu. V případě poškození či roztržení pásku čipu je toto nutno neprodleně řešit na nejbližší kontrole s pořadatelem, jinak hrozí celému týmu diskvalifikace, ztráta ID čipu znamená diskvalifikaci týmu;

 

4. START ZÁVODU

4a) Start závodu z atletického stadionu v Třinci (STARS Třinec) probíhá tak, že první startují všechny závodní týmy kategorie LONG a za nimi pak startují všechny týmy kategorie SHORT (na startu budou kategorie odděleny);

 

5. PRŮBĚH ZÁVODU, TÝMY NA TRATI

5a) tým vychází pešky z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní vrcholy ve stanoveném časovém limitu 29 hodin! Tým musí využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;

5b) trasa B7 vede přes hlavní vrcholy Beskyd. Beskydské vrcholy jsou seřazeny takto: Malý Javorový 945 m n. m., Velký Javorový 1 031 m n. m, Ropice 1 082 m n. m, Travný 1 203 m n. m * (POUZE LONG), Lysá Hora 1 324 m n. m, Smrk 1 276 m n. m, Čertův mlýn 1 205 m n. m, Tanečnica 1 084 m n. m, Radhošť 1 129 m n. m, Velký Javorník 918 m n. m;

*Z důvodu dohody a zákazu od CHKO je ve 2:45 hod zakázáno pokračování v trase LONG na Travný. Za neprojití vrcholovou kontrolou bude tým pouze penalizován (45 min) a půjde spodní traverz Travného (shodně s trasou SHORT).  

Informace k trase závod pro rok 2018 se ještě mohou drobně změnit. Veškeré případné změny budou upraveny zde v pravidlech,  v aktualitách na webu a Facebooku.

5c) tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy B7, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;

5d) týmy nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené prostory. Vyhrazeným prostorem pro podporu týmu jsou vždy spodní stanice (depa), a to vždy v rozmezí 100 m před stanicí a 200 m za stanicí. JAKÁKOLIV pomoc týmu nebo jednomu z členů týmu mimo uvedený vyhrazený prostor je trestána diskvalifikací celého týmu. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné závodníkovi poskytnout první pomoc;

5e) rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídla a spánku si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace;

5f) každý závodník má v průběhu závodu možnost využít sedmi občerstvovacích stanic. Na Ostravici a na Pustevnách má nárok na polévku.  Pokud si tým neodebere polévku na určeném stanovišti, polévka propadá. Nelze např. na Pustevnách nárokovat polévku z Ostravice a opačně.

5g) každý člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu a viditelně umístěné startovní číslo. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy znamená diskvalifikaci celého týmu;

5h) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, a jiné dopravní prostředky);

6. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

6a) všichni členové závodního týmu se musí na trase pohybovat tak, aby mezi členy týmu nevznikaly rozestupy. Musejí tedy procházet trasu a jednotlivá kontrolní stanoviště společně;

6b) všechny týmy musí projít na trase B7 všemi kontrolními stanovišti s elektronickým snímacím zařízením, přičemž:

a) musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 1 minuty. Rozhodující bude časový rozestup mezi zaznamenáním jednotlivých ID čipů členů týmu;

b) týmy, u kterých členové nesplní výše zmíněnou podmínku (bod 6 b/a) a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány;

c) jako platné změření čipu závodníka je považováno první zachycení čipu měřícím zařízením (pokud závodník nechá čip změřit opakovaně, do výsledků se započte pouze jeho první změřený údaj). Platné změření je potvrzeno zeleným světlem, které je doplněno o akustický signál-je na závodnících, aby si zrakem (rozsvícení zelené žárovky) a sluchem (pípnutí) kontrolovali sejmutí čipu na měřící kontrole. Při pochybnosti možno proces sejmutí čipu zopakovat;

d) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu, který je stanoven zápisem času posledního člena v týmu, který projde danou kontrolou;

e) na Pustevnách je na rozhodnutí týmu, zda půjde zkrácenou trasu nebo plnou podle svých aktuálních sil a možností. Ve výsledkové listině jsou pak týmy zařazeny následovně – nejprve týmy, které mají plnou trasu a pak týmy, které využily zkratku;

6c) je zakázána jakákoliv spolupráce týmů za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici. Toto platí pro kategorii LONG i SHORT;

6d) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků-náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni.

6e) tým, který nestihne projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě.

 

7. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník v týmu musí mít u sebe:

a) na startu závodu plně nabitý a funkční telefon (během závodu není možno telefony dobíjet např. na občerstvovacích stanicích) a také nepromokavý obal na telefon

b) náhradní čelovka 1 kus na osobu! (tedy každý závodník musí mít 2 čelovky)

c) NRC alufolie, která zabraňuje podchlazení

d) pytlík na odpadky – odpadkové koše budou pouze v údolích

e) mít u sebe průkaz totožnosti (OP, ŘP) a ideálně také kartičku zdravotní pojišťovny

8. DOPORUČENÁ VÝBAVA

Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

a) vazelína a náhradní ponožky!!!

b) nainstalovaná aplikace Záchranka (http://www.zachrankaapp.cz) Přivoláte si tak stiskem jednoho tlačítka Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu. Odešlete svou polohu a další důležité informace.

c) náhradní baterie do čelovek (nedoporučujeme dobíjecí, ale kvalitní jednorázové – alkalické, někteří z vás půjdou 2 noci)

d) náplasti na puchýře (raději více) a elastické obinadlo

e) finanční hotovost na jídlo a případný taxík

 

9. OSTATNÍ – PROTESTY

9a) protest lze podat kdykoliv v průběhu závodu telefonicky hlavnímu rozhodčímu a dále pak do 60 minut od vyvěšení neoficiální výsledkové listiny (ve stanu pořadatelského štábu na náměstí ve Frenštátu p. R, případně telefonicky);

9b) protesty se podávají s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

9c) poplatek je při uznání protestu vrácen;

9d) v případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací;

9e) lhůta pro vyjádření k protestu je 60 minut od podání protestu;

 

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (Česká asociace extrémních sportů)