logo B7 MENUMENU

Informace k pojištění B7


varianta_a

varianta_b

VŠECHNY INFORMACE K POJIŠTĚNÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT V PDF ZDE

OTÁZKY A ODPOVĚDI + PŘÍKLADY

 

fincentrum
beskydska7@fincentrum.com

metlife

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ
PŘI HLÁŠENÍ ÚRAZU
JE SPRÁVNĚ DEFINOVAT,
JAK DOŠLO K ÚRAZU!

PORADCI FINCENTRA

Severní Morava:

Andreas Andronikidis
T: 605 265 654
Ing. Vladimíra Tomanová
T: 724 303 032
Mgr. Karin Macková
T: 775 992 755

Jižní Morava:

RNDr. Aleš Mergl
T: 608 629 460
Ing. Petr Wajda
T: 724 358 844

Vysočina:

Ing. Martin Semotán
T: 608 443 878

Praha a Střední Čechy:

Ing. Michal Stroukal
T: 608 027 004

Východní Čechy:

Blanka Kultová
T: 725 089 836

Severní Čechy:

Markéta Herynková
T: 777003567

Jižní a Západní Čechy:

Ing. Jakub Pecha
T: 608 722 611

 

fin_best

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH RIZIK

+ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu

Pojistnou událostí je úraz pojištěného vyžadující hospitalizaci, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu, nejméně přes 1 noc. Za jednu pojistnou událost se považují i následné hospitalizace v důsledku stejného úrazu, pokud přestávka mezi nimi nepřesahuje 12 měsíců.

Jednorázové pojistné plnění se stanoví jako násobek pojistné částky a počtu nocí hospitalizace, po které se pojištěný zdržoval v nemocnici.

Karenční doba: 0 dnů
Maximální doba pojistného plnění: 365 dnů

 

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu

Pojistnou událostí je tělesné poškození pojištěného, které vzniklo následkem úrazu a vyžaduje léčbu pod dohledem lékaře trvající minimálně 8 po sobě bezprostředně následujících dnů.

Jednorázové pojistné plnění se stanoví jako násobek pojistné částky a počtu kalendářních dnů doby nezbytné léčby tělesného poškození. Pokud je skutečná doba nezbytné léčby delší než maximální doba nezbytné léčby uvedená v Oceňovací tabulce, použije se pro stanovení pojistného plnění maximální doba nezbytné léčby.

Karenční doba: 7 dnů
Pojistné plnění se při překročení karenční doby vyplácí zpětně max. 365 dnů
Toto riziko řeší i omrzliny, a to od II. stupně

 

Zlomeniny a popáleniny

Pojistnou událostí je zlomenina nebo popálenina vzniklá následkem úrazu, která je uvedená v Oceňovací tabulce. Za pojistnou událost uzná pojišťovna také zlomeninu nebo popáleninu, která není výslovně uvedena v Oceňovací tabulce, pokud je srovnatelná s některým poškozením uvedeným v této tabulce.

Jednorázové pojistné plnění je vypláceno ve výši příslušného procenta z pojistné částky. Toto procento je odvozeno od povahy a rozsahu zlomeniny nebo popáleniny uvedené v Oceňovací tabulce.

 

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

Pojistnou událostí je úraz pojištěného s trvalými následky. Pojistné plnění je vypláceno jednorázově ve výši příslušného procenta z pojistné částky odpovídající rozsahu tělesného poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která je součástí pojistných podmínek.

Plnění od 0,5 % progrese 500 % max. plnění 500 000 Kč, resp. 1 mil. Kč v závislosti na sjednané pojistné částce (100 000 Kč ve Variantě A nebo 200 000 Kč ve Variantě B

 

Smrt následkem úrazu

Pojistnou událostí je smrt pojištěného následkem úrazu. Pojistnou událostí je také úraz jež způsobil takové tělesné poškození pojištěného, v důsledku kterého pojištěný zemře v době 365 dní od data úrazu.